Het lijkt erop dat u Internet Explorer 11 gebruikt. Dit wordt niet ondersteund door deze website. We raden u aan om Google Chrome te gebruiken voor de beste browser-ervaring.

Algemene verkoopvoorwaarden

1. TOEPASSING

Behoudens uitdrukkelijk afwijkend en schriftelijk beding is elke verkoop uitsluitend onderworpen aan deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden die voorkomen op documenten van de koper kunnen niet beschouwd worden als een dergelijk uitdrukkelijk afwijkend en schriftelijk beding. Afwijkingen die desgevallend schriftelijk worden toegestaan op deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing op de verkoop waarvoor ze werden toegestaan. De ontvangst door de koper van documenten die deze algemene voorwaarden vermelden, geldt voor hem als aanvaarding. Elke bestelling geplaatst door de koper houdt in dat de koper akkoord gaat met deze verkoopsvoorwaarden en dat hij afstand doet van zijn aankoopvoorwaarden, zelfs indien deze een gelijkaardige clausule bevatten.

2. PRIJS

Elke prijs wordt overeengekomen onder voorbehoud van:

- verhogingen in de prijzen van de grondstoffen en andere kosten;

- veranderingen in de toepasselijke wetgeving, de reglementering, de belastingen, douanerechten of andere gelijkaardige heffingen op het product waardoor er een verhoging van de prijs zou zijn.

3. LEVERING

Bestellingen worden behandeld onder voorbehoud van beschikbare voorraad. Behoudens uitdrukkelijk schriftelijk beding gebeurt de levering “EX WORKS” en in overeenstemming met deze voorwaarden op de website. De leveringstermijn heeft een louter indicatieve waarde. Het overschrijden van de leveringstermijn door de verkoper geeft de koper geen recht op de betaling van vergoedingen, noch de mogelijkheid om de bestelling te annuleren.

4. TRANSPORT

In geval de koper verantwoordelijk is voor het transport, zal de koper de goederen op de overeengekomen datum ophalen. De koper zal de verkoper de datum van ophaling bevestigen niet minder dan achtenveertig (48) uren voor een dergelijke ophaling, of, bij gebrek aan een dergelijke bevestiging zullen de goederen op de laatste werkdag van de contractuele leveringsperiode opgehaald worden. De goederen kunnen nooit eerder opgehaald worden dan de datum van beschikbaarheid meegedeeld door de verkoper. Indien de koper de datum van ophaling niet respecteert, zal de verkoper gerechtigd zijn om stockagekosten aan te rekenen. In geval de verkoper verantwoordelijk is voor de organisatie van het transport, zullen alle daaruit voorkomende kosten in elk geval ten laste van de koper vallen, tenzij uitdrukkelijk anders overgekomen.

5. BETALING

Alle facturen zijn betaalbaar in EURO in België, tegen de nettoprijs en zonder disconto, binnen dertig dagen na factuurdatum. De factuur wordt geacht onherroepelijk aanvaard te zijn indien de koper geen schriftelijke klacht of betwisting uitbrengt binnen de achtenveertig (48) uren na ontvangst van de factuur. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op haar vervaldag, heeft verkoper het recht om de lopende contracten te verbreken zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de koper en worden alle rekeningen opgesteld op naam van dezelfde koper, onmiddellijk opeisbaar. De verkoper zal hetzelfde recht verwerven wanneer hij ernstige aanwijzingen heeft van insolvabiliteit, een dreigend faillissement, schorsing van betaling of gelijkaardige omstandigheden die tijdige betaling zouden kunnen verhinderen. Vanaf de vervaldag zal op alle onbetaalde facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest worden toegepast gelijk aan de interestvoet die door de Europese Centrale Bank wordt toegepast voor basisherfinancieringstransacties verhoogd met 7%, met een minimum van 12%. Bovendien zal bij niet-betaling op de vervaldag een schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% op het factuurbedrag desgevallend te verhogen met de kost van gerechtelijke vervolging.

6. AANVAARDING EN KLACHTEN

De koper is verplicht om de goederen bij levering te controleren op hun conformiteit. De koper heeft de goederen onherroepelijk aanvaard indien:

- de goederen door de koper in gebruik werden genomen of indien hij de goederen wijzigt;

- er bij goederen die niet in gebruik werden genomen en/of ongewijzigd zijn gebleven geen schriftelijke klacht werd ingediend overeenkomstig de bepalingen van de volgende paragraaf.

Eventuele klachten dienen schriftelijk gemeld te worden binnen de vierentwintig (24) uren na levering. Klachten betreffende het gewicht of zichtbare gebreken zijn enkel geldig indien ze ook op de CMR-vrachtbrief en de leveringsbon werden vermeld en worden gestaafd met objectieve bewijsstukken. Eventuele verborgen gebreken dienen binnen de achtenveertig (48) uren na hun vaststelling aan de verkoper te worden gemeld en dienen tevens te worden gestaafd met objectieve bewijsstukken. Indien de koper de goederen voor welke oorzaak ook afkeurt, zal hij zoals een goed huisvader alle nodige bewarings- en schadebeperkende maatregelen treffen. Klachten zullen behandeld worden volgens de klachtenprocedure van de verkoper. De koper heeft nooit het recht om betalingen geheel of gedeeltelijk in te houden in geval van betwisting, om welke reden dan ook.

7. EIGENDOM EN RISICO

De eigendom van de goederen gaat slechts over op de koper na volledige betaling van de prijs en verkoper behoudt zich het recht voor om de goederen desgevallend terug te vorderen. Vanaf de levering worden alle risico’s overgedragen aan de koper.

8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De verkoper is en blijft de enige eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten zoals formules, recepten, en alle andere informatie over de producten en het productieproces van de verkoper. Openbaarmaking van informatie betreffende de intellectuele rechten van producten of het productieproces van de verkoper houdt in geen geval overdracht in van eigendom van de intellectuele eigendomsrechten van de verkoper op de koper, noch zal er een licentie of enige ander recht betreffende intellectuele eigendom geacht worden tot stand te zijn gekomen.

9. AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van verkoper is beperkt tot de prijs van de aangekochte producten die de schade hebben veroorzaakt en maximaal tot de bedragen die zij ontvangt van haar verzekeraars uit hoofde van de polissen die van kracht waren op het ogenblik van de bestelling. In elk geval beperkt de aansprakelijkheid van verkoper zich tot de directe schade met uitsluiting van alle gevolgschade. De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inkomstenderving, schade voortvloeiend uit verlies in de ruime betekenis van het woord en/of alle andere vormen van directe of indirecte schade van welke aard ook. De verkoper kan in geen geval verantwoordelijk worden geacht voor schade die niet rechtstreeks verbonden is met het product. De koper is verantwoordelijk voor het correct gebruik van het product conform eventuele instructies en aanbevelingen van de verkoper. De koper is tevens verantwoordelijk voor het naleven van de geldende reglementering, voornamelijk inzake veiligheid en hygiënische werkomstandigheden.

10. OVERMACHT

In geval van overmacht zijn de bepalingen van artikel 1148 Burgerlijk Wetboek van toepassing. De verkoper zal ook het verweer van overmacht kunnen inroepen als er een gebeurtenis die de (verdere) uitvoering ernstig belemmert, plaatsvindt na de datum waarop hij aan zijn verplichtingen had moeten voldoen.

11. RECHTSKEUZE

Belgisch recht is exclusief van toepassing op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden en alle geschillen hieromtrent. In geval van betwisting, als eiser of als verweerder, zijn enkel de rechtbanken bevoegd voor de plaats van de hoofdzetel van verkoper, bevoegd.

12. VERZAKING

Het feit dat verkoper één of meer clausules die in deze algemene voorwaarden in haar voordeel worden gestipuleerd niet toepast, betekent niet dat verkoper verzaakt aan de mogelijkheid zich op deze bepaling(en) te beroepen.

13. BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR CONTRACTEN OP AFROEP

13.1. In afwijking van artikel 2 van de algemene verkoopsvoorwaarden, zal een wijziging van de prijs van grondstoffen tijdens de uitvoering van het contract geen impact hebben op de prijs. Alle andere voorgaande bepalingen van de algemene verkoopsvoorwaarden zijn ook voor contracten op afroep van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen.

13.2. De contracten dienen afgeroepen te worden volgens de afgesproken periode. Indien er contracten zijn met overlappende periodes, zal het eerst afgesloten contract eerst uitgeleverd worden. Indien er op twee of meer contracten hoeveelheden worden afgeroepen, zullen de afgeroepen hoeveelheden worden erkend in overeenstemming met de F.I.F.O. regels (First In, First Out), tenzij dit schriftelijk anders wordt vastgelegd.

13.3. Bij afname na de contracttermijn heeft verkoper het recht om de overeengekomen prijzen te verhogen met minstens 1% per begonnen maand of de werkelijke verhogingen in de prijzen van de grondstoffen en alle andere kosten.

13.4. In geval van verbreking wegens verzuim van de koper, zal deze laatste aan de verkoper een schadevergoeding dienen te betalen die naar keuze van de verkoper ofwel gelijk is aan de werkelijk door verkoper geleden schade met een minimum van 20 % van het saldo van de niet afgeroepen producten ofwel de gemiddelde waarde van het saldo van de niet afgeroepen producten. Niettegenstaande de bepalingen van artikel 5 van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal het contract eveneens als verbroken wegens verzuim van de koper worden beschouwd wanneer er een willekeurig of abnormaal annuleringspatroon van de koper wordt vastgesteld of wanneer de kredietwaardigheid van deze laatste door de verkoper als onvoldoende wordt beschouwd.

13.5. Bij overschrijding van de contractueel bepaalde volumes en/of termijnen wordt geacht een nieuwe overeenkomst te zijn aangegaan tegen de toepasselijke condities van dat ogenblik en wordt het vorige contract geenszins stilzwijgend verlengd.

14. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Het beheer van de persoonsgegevens met betrekking tot de koper gebeurt door Puratos NV, Industrialaan 25, 1702 Groot-Bijgaarden, België, BTW: 0438.632.416. De verwerking van de persoonsgegevens heeft tot doel: de aanvaarding en behandeling van de bestelling, eventuele kredietverlening, realisatie van statistieken en testen, een globaal beheer van de klantenrelaties en commerciële informatieverstrekking i.v.m. producten, promoties en diensten van Puratos Group. De koper heeft te allen tijde het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien en indien ze incorrect zijn te laten wijzigen. Hiervoor dient de koper schriftelijk contact op te nemen met de klantendienst.

15. BIJZONDERE BEPALINGEN M.B.T AANKOPEN VIA WEBSHOP

15.1. Enkel bedrijven, instellingen en zelfstandigen die als klant bij verkoper staan geregistreerd en een persoonlijke uitnodiging en paswoord hebben ontvangen, zijn gerechtigd online op Puratos webshop producten aan te kopen, enkel voor gebruik in het kader van hun beroep.

15.2. Op het ogenblik dat de koper op de Puratos website «Bestelling bevestigen» aanklikt, wordt de overeenkomst gesloten zoals bepaald in artikel 1 hierboven. De koper ontvangt een email die zijn bestelling bevestigt. Partijen komen overeen dat deze email zal gelden als bevestiging van de contractuele verhouding tussen koper en verkoper wat betreft de overeengekomen prijs en bestelde goederen.

15.3 Hoewel verkoper de grootste zorg heeft besteed aan het creëren en realiseren van haar website, kan ze niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onnauwkeurigheden. Verkoper mag de meegedeelde informatie te allen tijde wijzigen zonder enige voorafgaande kennisgeving.

15.4. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs.