Disclaimer

Wij danken U voor uw bezoek aan onze website. We wensen u een aangename kennismaking met Puratos en onze producten. Door toegang te zoeken tot de site www.puratos.be of www.puratos.lu accepteert u deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet bereid bent om het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden in acht te nemen, zie dan af van het gebruik van de site.

Inhoud en materiaal

De informatie en het materiaal op deze website dienen enkel ter informatie en vormen geen aanbod betreffende onze producten. Een aanbod wordt enkel gedaan en in overweging genomen indien het rechtsgeldig en geoorloofd is volgens het toepasselijk recht. De informatie en het materiaal op deze website heeft niet het verstrekken van advies als doel. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan.
Puratos NV zal redelijke inspanningen leveren om de informatie en het materiaal op deze website regelmatig te controleren en bij te werken en om de betrouwbaarheid en de eerbaarheid van hun bronnen te evalueren. De informatie en het materiaal die op de website zijn geplaatst, zijn bijgevolg vatbaar voor wijzigingen. Desondanks kan Puratos NV niet borg staan voor de nauwkeurigheid, de adequaatheid, de volledigheid, de tijdloosheid of de geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en het materiaal die deze website bevat of waarnaar wordt verwezen of de betrouwbaarheid en de eerbaarheid van hun bronnen. Puratos NV, haar verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan Puratos NV deel uitmaakt, bestuurders, werknemers en vertegenwoordigers zullen niet aansprakelijk zijn, op welke grond dan ook, contractueel of niet, voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u zou hebben geleden en die het gevolg is van het toegang hebben tot, het bezoek of gebruik van deze website, behalve in geval van opzet of zware fout van hun zijde.

Bescherming van persoonsgegevens

Puratos NV hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen evenwel, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Puratos NV geeft u daarbij de volgende garanties:

De inzameling en registratie door Puratos NV , Industrialaan 25, 1702 Groot-Bijgaarden, België van de door u verstrekte gegevens is bestemd voor direct marketing, prospectie, beheer en promotie ten voordele Puratos NV. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling . U gaat ermee akkoord dat deze gegevens mogen worden meegedeeld aan alle met Puratos NV verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan Puratos NV deel uitmaakt voor dezelfde doeleinden of aan andere personen om te voldoen aan elke wettelijke verplichting of in geval van wettig belang.

U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kan u contact opnemen met de beheerder van de website. Klik voor verdere informatie op "Contacteer ons" in de navigatiebalk. Verdere inlichtingen kunnen bekomen worden bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
Puratos NV treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

Intellectuele eigendomsrechten en auteursrecht

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de portaalsite of rechtstreeks met de beheerders van de desbetreffende webpagina's. Klik voor verdere informatie op "Contacteer ons" in de navigatiebalk. Puratos NV behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie. Alle op deze site afgebeelde beeld- en woordmerken zijn eigendom van Puratos NV en de aan Puratos NV gelieerde bedrijven tenzij anders vermeld. Gebruik van enig beeld- of woordmerk afgebeeld op deze site is strikt verboden, tenzij Puratos NV hiertoe expliciet de toestemming heeft verleend. Het is verboden de site te gebruiken om te adverteren of commerciële acties te voeren.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan Puratos NV bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Puratos NV wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Puratos NV mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

U stemt ermee in dat Puratos NV de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Geschillen

Deze on-lineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

Herzieningen van de Gebruiksvoorwaarden

Puratos NV mag te allen tijde en zonder kennisgeving aan derden deze Gebruiksvoorwaarden herzien door deze publicatie te actualiseren. Die herzieningen zijn bindend, zodat u periodiek deze pagina moet raadplegen om de actuele gebruiksvoorwaarden te overlopen. Er zal een kennisgeving op de Site worden gepubliceerd telkens wanneer de Gebruiksvoorwaarden op significante wijze worden aangepast.
Copyright © 2013 Puratos NV. Alle rechten voorbehouden. 
“Puratos” en het Puratos logo zijn gedeponeerde merken van Puratos. Puratos NV - Belux, Industrialaan 25 Zone Maalbeek, 1702 Groot-Bijgaarden, BE 0438632416